Witamy na stronie Teleintermed

Działający od 30 lat Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z największych w Polsce klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności, którego statutowym celem działania jest organizowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie wyników tych prac w systemie ochrony zdrowia.

Telemedyczne doświadczenia Instytutu Kardiologii dotyczące możliwości wykorzystania telemedycyny w procesie leczenia rozpoczęły się na początku nowego stulecia. Równolegle prowadzonych było kilka projektów obejmujących to zagadnienie jak np. pilotażowy projekt monitorowania i rehabilitacji pacjentów przy pomocy mobilnych aparatów EKG, pilotażowy projekt połączenia programu leczenia zawału pierwotną angioplastyką z koordynacją pogotowia ratunkowego, przygotowanie autorskiego oprogramowania na potrzeby zdalnych konsultacji, czy prace eksperckie prowadzone w ramach ministerialnego POLKARDu. Niestety zasoby finansowe Instytutu nie były wystarczające dla rozszerzania projektów a prace eksperckie nie były kontynuowane w postaci szerszych wdrożeń. Rozwiązania pozostawały więc na poziomie lokalnych pilotaży.

Przy realizacji Projektu TeleInterMed staraliśmy się wykorzystać telekomunikację (w różnych formach) na potrzeby leczenia - głównie specjalistycznych konsultacji i stworzyć miejsce, które wspomagane systemem informatycznym będzie swego rodzaju brokerem informacji pomiędzy podmiotami poszukującymi specjalisty (niezależnie czy to będzie pacjent czy lekarz) a specjalistami (niezależnie od fizycznego miejsca ich przebywania). Nasze doświadczenia mówiły, że jest to i możliwe, i potrzebne. Rozwiązania łączące specjalistów na zasadzie drugiej konsultacji już istniały – przykładem są tu np. telekonsultacje realizowane przez ośrodki krakowskie. Zasadniczą różnicą i wyzwaniem, którego się podjęliśmy było stworzenie otwartego centrum integrującego różne usługi, różnych dostawców i różnych specjalistów (oczywiście nie tylko z zakresu kardiologii i kardiochirurgii).

Po kliku wcześniejszych próbach w 2005 r. Instytut przygotował projekt utworzenia Centrum Telekonsultacji i złożył aplikację mającą na celu pozyskanie finansowania na ten projekt ze źródeł zewnętrznych. Nawiązano także współpracę z partnerami norweskimi, którzy dzięki ponad 25-letniej praktyce w dziedzinie telemedycyny wsparli koncepcyjne prace swoim doświadczeniem. Ostatecznie, po prawie 2 latach oczekiwania, aplikacja została zaakceptowana do dofinansowania przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Ministerstwo Zdrowia i w połowie lipca 2007 została podpisana stosowna umowa na dofinansowanie.Łączna zaakceptowana wysokość budżetu projektu (wszystkie wydatki oznaczono jako kwalifikowane) wyniosła ponad 2,6 mln  euro, przy czym 85% tej kwoty, czyli ponad 2,2 mln euro pozyskano MF EOG a prawie 400 tys euro jako środki własne Beneficjenta wniosło Ministerstwo Zdrowia.   
Telemedycyna jest jedną z najmłodszych dziedzin medycyny. Jej rozwój jest niezwykle prężny, gdyż istnieją niezaprzeczalne przesłanki ekonomiczne, techniczne i etyczne skłaniające środowisko medyczne do podejmowania działań na rzecz jej rozwoju. Telemedycyna oznacza bowiem optymalizację kosztów opieki zdrowotnej i wyrównanie szans wszystkich pacjentów. Nawet ci z małych miejscowości, będą mieli możliwość uzyskania diagnozy od wysokiej klasy specjalisty - co nie zawsze zapewniają tradycyjne formy świadczenia usług medycznych. Projekt utworzenia Centrum Telemedycyny przy Instytucie Kardiologii jest zgodny z globalną tendencją rozwoju tej dziedziny oraz dążeniem do zacieśniania współpracy między podmiotami na rynku medycznym.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZANIA SIĘ Z NASZYM PROJEKTEM

Zespół Projektu TeleInterMed